Regulamin

Sklep internetowy POSICZ POLMOZBYT JELCZ działający pod adresem www.polmozbyt-jelcz.pl, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi POLMOZBYT JELCZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Jelczu Laskowicach przy ul. Wrocławskiej 10, tel. 71 381 94 00, fax 71 381 94 01, e-mail sekretariat @polmozbyt-jelcz.pl, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084262, NIP: 912-000-24-20, REGON 931122308.


1. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży niewadliwych części zamiennych i akcesoriów do pojazdów mechanicznych znajdujących się w ofercie, na stronie Sklepu internetowego. Warunkiem korzystania ze sklepu jest akceptacja i przestrzeganie regulaminu.

2. Warunkiem dokonania zakupów jest rejestracja w serwisie internetowym poprzez naciśnięcie przycisku „załóż konto” oraz weryfikacja poprawności adresu e-mail. Sklep zastrzega sobie prawo likwidacji konta nie używanego przez okres 1 roku. W takim przypadku dokonanie zakupów w sklepie internetowym wymaga ponownej rejestracji.

3. Klient zamawiając towar składa ofertę zawarcia umowy. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi wraz z otrzymaniem ze sklepu internetowego wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.

4. Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pośrednictwem formularza. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto bez kosztów wysyłki. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to praw nabytych przez Klientów, tj. zmiany nie będą dotyczyć zamówień, które już zostały złożone.

5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów, poprzez wybranie opcji „dodaj do koszyka” oraz naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a następnie postępowanie zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego.

6.  Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem sklep internetowy skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, itp).

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje wg kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych taką formą sprzedaży.

8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności, zgodnie z propozycjami oferowanymi w formularzu zamówienia. Dopuszcza się następujące formy płatności; przelew – do 2 tygodni od momentu złożenia zamówienia( wyłącznie dla odbiorców hurtowych), przedpłata, gotówka przy odbiorze (za pobraniem).

9.  Czas realizacji zamówienia zależny jest od formy płatności oraz dostępności towaru i godziny wysłania zamówienia. Towary dostępne, zamówione do godz. 11:00 wysyłane są tego samego dnia, a zamówione po godzinie 11:00 następnego dnia roboczego, z zastrzeżeniem pkt. 11. Towary niedostępne mogą być zamówione indywidualnie i dla każdego z takich towarów informacja o czasie realizacji zostanie przesłana e-mailem lub uzgodniona telefonicznie.

10. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio w przypadku płatności „ za pobraniem” jak w pkt. 9, w przypadku przedpłaty – w dniu zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto Sklepu.

11. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Przesyłki na terenie Polski dostarczają firmy kurierskie FedEx oraz SIÓDEMKA, na warunkach określonych w formularzu zamówienia.

12. Zamówiony towar można również odebrać osobiście w siedzibie firmy w Jelczu-Laskowicach przy ul. Wrocławskiej 10, w dniach roboczych w godz. 8-16 oraz w soboty 8-14.

13. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru, na warunkach określonych w formularzu zamówienia

14. Zamówione towary dostarczane są pod adres wskazany na formularzu zamówienia.

15. Klient mający status Konsumenta ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru poprzez przesłanie go na adres:
POSICZ POLMOZBYT JELCZ S.A.
ul. Wrocławska 10
55-220 Jelcz-Laskowice.
Towar zwracany jest wraz z dowodem zakupu, w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient odsyła towar na własny koszt, koszt ten nie podlega zwrotowi. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Zalecany wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

16. Klient nie posiadający statusu Konsumenta nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 15. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.

17. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient stwierdzi w nim wady powinien odesłać go na adres POSiCZ ”POLMOZBYT JELCZ” S.A. 55-220 Jelcz-Laskowice ul. Wrocławska 10 na własny koszt. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

18. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego wykorzystywania oferowanych produktów.

19. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).  Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi POLMOZBYT JELCZ S.A. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach ul. Wrocławska 10. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym przypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

20. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR:
ec.europa.eu/odr
Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.


21. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin nie ogranicza ani nie wyłącza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązujące.


WARUNKI TECHNICZNE

Do korzystania ze sklepu niezbędne jest spełnienie następujacych minimalnych wymagań technicznych:

- Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

- Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;

- Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript.

- Oprogramowanie do otwarcia plików PDF np. Adobe Reader


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi POLMOZBYT JELCZ S.A, 55-220 Jelcz-Laskowice ul. Wrocławska 10, fax 71 381 94 01

-    Ja/My(*) ………….niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
-    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
-    Adres konsumenta(-ów)
-    Podpis konsumenta(-ów)
-    Data

 • POSiCZ
  Polmozbyt-Jelcz S.A.


  tel. +48 71 381 94 00
  fax +48 71 381 94 01
 • Hurtownia motoryzacyjna
  (ciężarowe)


  tel. 71 381 94 44
  fax 71 381 94 27

  pon-pt 8:00 - 17:00
  sob. 8:00 - 14:00
 • Sklep
  motoryzacyjny
  (osobowe)


  tel. 71 381 94 91


  pon-pt. 7:00 - 18:00
  sob. 7:00 - 14:00
 • Autoserwis  tel. 71 381 94 96


  pon-pt 7:00 - 21:00
  sob. 7:00 - 15:00
 • Stacja LOTOS  tel. 71 381 94 95


  całodobowo