Fedex logo

DPD logo

Informacje dla akcjonariuszy

Zarząd Przedsiębiorstwa Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi POLMOZBYT JELCZ S.A. 55-220 Jelcz-Laskowice ul. Wrocławska 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084262, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18  czerwca 2020 r. o godzinie 1000

w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Hędrzak-Słoty, Kraków Rynek Dębnicki 6/4, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2019
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019
 • podziału zysku wypracowanego w roku 2019
 • udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
 • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
 2. Zamknięcie Zgromadzenia.
 • POSiCZ
  Polmozbyt-Jelcz S.A.


  tel. +48 71 381 94 00
  fax +48 71 381 94 01
 • Hurtownia motoryzacyjna
  (ciężarowe)


  tel. 71 381 94 44
  fax 71 381 94 27

  pon-pt 8:00 - 17:00
  sob. 8:00 - 14:00
 • Sklep
  motoryzacyjny
  (osobowe)


  tel. 71 381 94 91


  pon-pt. 7:00 - 18:00
  sob. 7:00 - 14:00
 • Autoserwis  tel. 71 381 94 96


  pon-pt 7:00 - 21:00
  sob. 7:00 - 15:00
 • Stacja LOTOS  tel. 71 381 94 95


  całodobowo