Regulamin

Sklep internetowy POSICZ POLMOZBYT JELCZ działający pod adresem www.polmozbyt-jelcz.pl, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi POLMOZBYT JELCZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Jelczu Laskowicach przy ul. Wrocławskiej 10, tel. 71 381 94 00, fax 71 381 94 01, e-mail sekretariat @polmozbyt-jelcz.pl, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084262, NIP: 912-000-24-20, REGON 931122308.


1. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży niewadliwych części zamiennych i akcesoriów do pojazdów mechanicznych znajdujących się w ofercie, na stronie Sklepu internetowego. Warunkiem korzystania ze sklepu jest akceptacja i przestrzeganie regulaminu.

2. Warunkiem dokonania zakupów jest rejestracja w serwisie internetowym poprzez naciśnięcie przycisku „załóż konto” oraz weryfikacja poprawności adresu e-mail. Sklep zastrzega sobie prawo likwidacji konta nie używanego przez okres 1 roku. W takim przypadku dokonanie zakupów w sklepie internetowym wymaga ponownej rejestracji.

3. Klient zamawiając towar składa ofertę zawarcia umowy. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi wraz z otrzymaniem ze sklepu internetowego wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.

4. Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pośrednictwem formularza. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto bez kosztów wysyłki. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to praw nabytych przez Klientów, tj. zmiany nie będą dotyczyć zamówień, które już zostały złożone.

5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów, poprzez wybranie opcji „dodaj do koszyka” oraz naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a następnie postępowanie zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego.

6.  Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem sklep internetowy skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, itp).

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje wg kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych taką formą sprzedaży.

8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności, zgodnie z propozycjami oferowanymi w formularzu zamówienia. Dopuszcza się następujące formy płatności; przelew – do 2 tygodni od momentu złożenia zamówienia( wyłącznie dla odbiorców hurtowych), przedpłata, gotówka przy odbiorze (za pobraniem).

9.  Czas realizacji zamówienia zależny jest od formy płatności oraz dostępności towaru i godziny wysłania zamówienia. Towary dostępne, zamówione do godz. 11:00 wysyłane są tego samego dnia, a zamówione po godzinie 11:00 następnego dnia roboczego, z zastrzeżeniem pkt. 11. Towary niedostępne mogą być zamówione indywidualnie i dla każdego z takich towarów informacja o czasie realizacji zostanie przesłana e-mailem lub uzgodniona telefonicznie.

10. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio w przypadku płatności „ za pobraniem” jak w pkt. 9, w przypadku przedpłaty – w dniu zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto Sklepu.

11. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Przesyłki na terenie Polski dostarczają firmy kurierskie FedEx oraz SIÓDEMKA, na warunkach określonych w formularzu zamówienia.

12. Zamówiony towar można również odebrać osobiście w siedzibie firmy w Jelczu-Laskowicach przy ul. Wrocławskiej 10, w dniach roboczych w godz. 8-16 oraz w soboty 8-14.

13. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru, na warunkach określonych w formularzu zamówienia

14. Zamówione towary dostarczane są pod adres wskazany na formularzu zamówienia.

15. Klient mający status Konsumenta ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru poprzez przesłanie go na adres:
POSICZ POLMOZBYT JELCZ S.A.
ul. Wrocławska 10
55-220 Jelcz-Laskowice.
Towar zwracany jest wraz z dowodem zakupu, w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient odsyła towar na własny koszt, koszt ten nie podlega zwrotowi. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Zalecany wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Od 1 stycznia 2021 r. przez Konsumenta rozumie się także Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą ze Spółką za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, zwanego w dalszej części Regulaminu Przedsiębiorcą-Konsumentem.

16. Klient nie posiadający statusu Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 15. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.

17. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient stwierdzi w nim wady powinien odesłać go na adres POSiCZ ”POLMOZBYT JELCZ” S.A. 55-220 Jelcz-Laskowice ul. Wrocławska 10 na własny koszt. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

18. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego wykorzystywania oferowanych produktów.

19. Administratorem danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU SAMOCHODAMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI POLMOZBYT JELCZ S.A. (POSiCZ POLMOZBYT JELCZ S.A.), ul. Wrocławska 10, 55-220 Jelcz-Laskowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000084262 (NIP: 9120002420, REGON: 931122308), tel.: +48 71 381-94-00, e-mail: sekretariat@polmozbyt-jelcz.pl

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”. Po przyjęciu zamówienia dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „b”, „c”, „f”.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zakładając konto Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania rejestracji. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu obsługi zamówienia, w tym weryfikacji dostępności towaru. Brak podania danych osobowych spowoduje, że proces rejestracji i obsługi zamówienia, wobec osoby, której dane dotyczą, nie będzie przeprowadzony. Po przyjęciu zamówienia dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych.

Dane osobowe będą przechowywane do dnia usunięcia konta Klienta. W przypadku dokonania zamówień dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z umową, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem danych, tj. informatykom i serwisantom programów komputerowych, stron internetowych, przedsiębiorstwom pocztowym.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do jej danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, do momentu przyjęcia zamówienia. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie bezpłatnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

20. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR:
ec.europa.eu/odr
Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.


21. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin nie ogranicza ani nie wyłącza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom lub Przedsiębiorcom-Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązujące.


WARUNKI TECHNICZNE

Do korzystania ze sklepu niezbędne jest spełnienie następujacych minimalnych wymagań technicznych:

- Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

- Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;

- Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript.

- Oprogramowanie do otwarcia plików PDF np. Adobe Reader


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi POLMOZBYT JELCZ S.A, 55-220 Jelcz-Laskowice ul. Wrocławska 10, fax 71 381 94 01

-    Ja/My(*) ………….niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
-    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
-    Imię i nazwisko konsumenta/Przedsiębiorcy-Konsumenta
-    Adres konsumenta/Przedsiębiorcy-Konsumenta
-    Podpis konsumenta/Przedsiębiorcy-Konsumenta
-    Data

 • POSiCZ
  Polmozbyt-Jelcz S.A.


  tel. +48 71 381 94 00
  fax +48 71 381 94 01
 • Hurtownia motoryzacyjna
  (ciężarowe)


  tel. 71 381 94 44
  fax 71 381 94 27

  pon-pt 8:00 - 16:00
  sob. nieczynne
 • Sklep
  motoryzacyjny
  (osobowe)


  tel. 71 381 94 91


  pon-pt. 8:00 - 17:00
  sob. 8:00 - 13:00
 • Autoserwis  tel. 71 381 94 96


  pon-pt 7:00 - 21:00
  sob. 7:00 - 15:00
 • Stacja LOTOS  tel. 71 381 94 94


  całodobowo